Algemene voorwaarden


Defenities

1.1 Onder Goody Ads wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Goody Ads, gevestigd te Rotterdam welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59254661, tevens handelend onder de naam Birds GO, Goody Ads Online Marketing via de website www.goodyads.nl.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de opdrachtgever van Goody Ads, zijnde iedere (rechts)persoon die met Goody Ads een overeenkomst heeft gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tarievenlijst, iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst, waarop Goody Ads deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsook op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

2.3 Opdrachtgever met wie eenmaal op deze algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Goody Ads gesloten overeenkomsten.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Goody Ads zijn vrijblijvend en ten hoogste 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Goody Ads is gerechtigd om een aanbieding binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor de aanvaarding is gesteld.

3.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd een via elektronische wegen gesloten overeenkomst met Goody Ads te ontbinden. Dit is anders indien Goody Ads de aanvaarding door opdrachtgever elektronisch heeft bevestigd.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Goody Ads te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer van Goody Ads zijn aanvaard. Slechts Goody Ads kan door opdrachtgever worden aangesproken op nakoming van de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever kan alleen Goody Ads aanspreken op vergoeding van schade.

4.2 Goody Ads zal bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.3 Opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Goody Ads aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en op de aangegeven wijze aan Goody Ads te verstrekken. Dit geldt ook voor toegang tot bepaalde apparatuur van Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever te verlenen autorisaties. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of toegang tot bepaalde apparatuur niet tijdig of op de aangegeven wijze aan Goody Ads zijn verstrekt en/of is verleend, is Goody Ads gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van Goody Ads waaronder het recht op wettelijke schadevergoeding. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Goody Ads verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Goody Ads is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Goody Ads is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.4 Opdrachtgever dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen die door – de eigenaren van – internet zoekmachines worden gesteld. Goody Ads is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat opdrachtgever deze voorschiften en richtlijnen niet naleeft.

4.5 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever – een deel van – het overeengekomen tarief voor aanvang van de werkzaamheden aan Goody Ads dient te betalen en de betaling niet uiterlijk binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Goody Ads niet gehouden de werkzaamheden uit te voeren. Goody Ads is in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Goody Ads waaronder onder meer – dus niet uitsluitend – begrepen het recht op wettelijke schadevergoeding. Opdrachtgever is bij ontbinding in ieder geval het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden verschuldigd.

4.6 Goody Ads bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Goody Ads heeft het recht haar medewerkers voor de uitvoering van de opdracht in te zetten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.7 Het staat Goody Ads vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. Goody Ads is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens Opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft. Goody Ads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

4.8 Indien Goody Ads ten aanzien van de derde een vordering heeft uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming en/of een uit de wet voortspruitende vordering, en dit artikel om wat voor reden dan ook niet (langer) geldt in de rechtsverhouding tussen Goody Ads en haar opdrachtgever, dan wordt art. 4.7 als niet geschreven beschouwd en is de aansprakelijkheid van Goody Ads ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot cessie van de vordering die zij op de derde stelt te hebben. Goody Ads staat er niet voor in dat opdrachtgever de vordering succesvol kan innen.

4.9 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van Goody Ads overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Goody Ads derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Goody Ads een redelijke termijn dient te worden gegund de overeenkomst alsnog te voltooien.

4.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uigevoerd is Goody Ads gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fasen behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie, waaronder door Goody Ads uit te brengen rapportages, uitsluitend in de Nederlandse taal.

4.12 In geval van internet zoekmachine positionering zal Goody Ads zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen in de overeengekomen zoekmachines. Goody Ads staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op Goody Ads rusten uitsluitend inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. Alle mededelingen van Goody Ads over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn indicatief van aard, zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten of garanties kan ontlenen.

4.13 Eventuele door Opdrachtgever gewenste aanpassingen in de door Goody Ads vervaardigde werken of verrichte diensten dienen tijdig, maar in elk geval uiterlijk 14 dagen na verstrekking of afronding hiervan, schriftelijk of per e-mail aan Goody Ads te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn leidt tot meerwerk (artikel 7) waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Goody Ads.

5. Elektronische communicatie

5.1 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Goody Ads opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen Opdrachtgever en Goody Ads als bewijs behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

5.2 De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie, tenzij Opdrachtgever voor de verzending van enig specifiek elektronisch bericht uitdrukkelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van bij Goody Ads aanwezige encryptiemogelijkheden.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, hanteert Goody Ads het door Opdrachtgever bekend gemaakte e- mailadres als diens primaire correspondentieadres.

5.4 Ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. Opdrachtgever en Goody Ads zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

5.5 Goody Ads aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het disfunctioneren van informatiedragers alsmede verlies of verminking van op informatiedragers opgeslagen data of programmatuur, die als gevolg van de elektronische communicatie tussen Goody Ads en Opdrachtgever plaats heeft.

6. Prijzen,  betaling,  rente en kosten

6.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief 21% omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

6.2 Goody Ads is gerechtigd jaarlijks de overeengekomen prijzen en tarieven te herzien. Goody Ads bericht Opdrachtgever daarvan voortijdig, schriftelijk of per e-mail. Indien de jaarlijkse prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bovenvermelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de herziening in werking zou treden.

6.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden op de wijze en binnen de betalingstermijn welke in de overeenkomst (offerte) of op de factuur is vermeld.

6.4 Behoudens andersluidende afspraak, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de datum van de acceptatie van de offerte of 14 dagen na factuurdatum. Betalingen die middels een automatisch incasso worden geïncasseerd, worden binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte of binnen 14 dagen na factuurdatum automatisch geïncasseerd.

6.5 Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2,5% per maand. Zodra Opdrachtgever in verzuim verkeert, worden alle vorderingen van Goody Ads op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW.Goody Ads is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen.

6.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings-)verplichting dan komen, naast de hoofdsom de contractuele rente en alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en de verschuldigde wettelijke rente met een minimum van € 250,-.

6.7 De administratie van Goody Ads geldt tussen Opdrachtgever en Goody Ads als bewijs van hetgeen aan Goody Ads is verschuldigd behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

6.8 In het geval dat twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn die opdrachtgevers, voor zover werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van Goody Ads opgenomen bedragen.

7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien Goody Ads op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Goody Ads. Goody Ads is steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Goody Ads zal Opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

7.3 In het geval dat Goody Ads een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van bovenvermelde werkzaamheden of prestaties en mocht blijken dat de opdracht door een niet bevoegde medewerker van Opdrachtgever is verstrekt, dan blijft Opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden of prestaties verbonden vergoedingen aan Goody Ads (volledig) te voldoen. Goody Ads zal in dat geval deze werkzaamheden of prestaties op eerste verzoek van Opdrachtgever staken.

7.4 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Goody Ads, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor Opdrachtgever nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren of leiden tot aansprakelijkheid van Goody Ads, op welke grond dan ook.

8. Beëdiging van de overeenkomst (indien van toepassing)

8.1 Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, is deze met ingang van de datum van ondertekening van kracht voor een initiële duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk een andere contractsduur is overeengekomen. De overeenkomst wordt na afloop van de initiële periode behoudens opzegging steeds stilzwijgend met 12 maanden verlengd.

8.2 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door Opdrachtgever worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen duur alsmede iedere verlengde duur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk per aangetekende post te geschieden.

8.3 Goody Ads is gerechtigd iedere overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen.

8.4 In geval van tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. Goody Ads zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.5 In geval van tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever een vergoeding aan Goody Ads verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt de som van resterende maandbedragen met een minimum van €1.500 (vijtien-honderd-euro) exclusief belastingen.

8.6 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op – een deel van – zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Goody Ads is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Goody Ads voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van Goody Ads in dat geval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Goody Ads dat de betreffende verzekering kent. In het andere geval is de totale aansprakelijkheid van Goody Ads beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in het kader waarvan de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Goody Ads in het laatste kalenderjaar is betaald.

9.2 Goody Ads kan niet garanderen dat de website en andere systemen van Opdrachtgever gedurende de periode dat Goody Ads daar werkzaamheden aan verricht steeds te allen tijde volledig functioneert en/of beschikbaar is. Goody Ads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies. Opdrachtgever dient te allen tijde over een digitale reservekopie van diens website, harddisks, server e.d. te beschikken.

9.3 In geen geval is Goody Ads aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill of voor andere indirecte schade.

9.4 Goody Ads is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Goody Ads is niet aansprakelijk voor het beleid welk op het internet zoekmachines exploiteren. Goody Ads is eveneens niet aansprakelijk voor de gevolgen van – wijzigingen in – dat beleid voor eventuele campagne(s) die door Goody Ads ten behoeve van Opdrachtgever zijn opgezet. Doch zal Goody Ads zal ten alle tijden inzetten de conversies van Opdrachtgever te verhogen.

9.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Goody Ads in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat een gebrek en/of gebeurtenis bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn.

9.7 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden eveneens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken is geweest en in verband daarmee aansprakelijk zou (kunnen) zijn.

9.8 Opdrachtgever vrijwaart Goody Ads tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goody Ads of haar bedrijfsleiding.

10. Overmacht

10.1 Goody Ads is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede – en niet uitsluitend – verstaan overmacht van leveranciers van Goody Ads, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Opdrachtgever aan Goody Ads zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken en materialen, waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Goody Ads is voorgeschreven.

10.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens Goody Ads ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Goody Ads en/of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door Goody Ads, in haar website (doen) verwerken.

11.2 Onder werken dient onder meer te worden verstaan de door Goody Ads opgestelde, aangebrachte of anderszins verstrekte (zoekmachine vriendelijke) teksten, landingspagina’s, wegpagina’s, weblinks en codes, adviezen, advertentie accounts, Google Ads accounts, templates, software, applicaties en overige conversie- en/of gebruiksverbeterende aanpassingen.

11.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van Goody Ads of diens licentiegegevens kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 13 (geheimhouding), deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter schikking zijn gesteld.

11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstellingen aan Goody Ads van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door Goody Ads.

11.5 Indien Goody Ads een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever zal Goody Ads vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.6 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

11.7 Alle verleende gebruiksrechten vervallen bij beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever dient in dat geval alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Goody Ads vervaardigde werken van zijn website of netwerk te verwijderen. Goody Ads kan onder door haar te stellen voorwaarden toestaan dat Opdrachtgever de gebruiksrechten na beëindiging van de overeenkomst behoudt. Opdrachtgever dient Goody Ads in dat geval in ieder geval een vergoeding te betalen voor de gebruiksrechten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de verstreken contractsduur. Bij beëindiging van de initiële duur van (doorgaans) 6 maanden, bedraagt de vergoeding tweemaal de overeengekomen vergoeding over de initiële contractsduur. Bij beëindiging van iedere verlengde overeenkomst, bedraagt de vergoeding eenmaal de overeengekomen vergoeding van de initiële contractsduur.

12. Niet-overname van personeel

12.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Goody Ads zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 2 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Goody Ads die betrokken zijn geweest bij de sluiting en /of uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. In geval van overtreding verbeurt opdrachtgever aan Goody Ads een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden van Goody Ads, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding. Onder schade wordt in ieder geval verstaan de door Goody Ads gederfde omzet en de te maken wervings- en opleidingskosten.

13. Geheimhouding

13.1 Goody Ads en Opdrachtgever zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging daarvan, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van Goody Ads om bij (potentiële) andere opdrachtgevers de naam van Opdrachtgever, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. Opdrachtgever stemt er mee in dat Goody Ads de naam en het eventuele logo van Opdrachtgever op haar website en in andere reclame uitingen vermeldt als referentie.

14. Contract overneming

14.1 Opdrachtgever verleent Goody Ads bij voorbaat toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen aan een derde.

15.  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Goody Ads en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Goody Ads worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

16. Risico linkbuilding

16.1 Linkbuilding zal ten alle tijden een risico op devaluatie in Google met zich meebrengen. Hoewel Goody Ads er alles aan doet dit risico te beperken is Goody Ads niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van devaluatie’s of een zogenaamde penalty in Google.

17. Wijziging van de voorwaarden

17.1 Goody Ads is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend voor opdrachtgever vanaf 1 maand na kennisgeving van de wijzigingen aan opdrachtgever.

Meer informatie?


Wilt u meer weten? Neem contact op met Sjaak voor advies of om een afspraak te maken.
Bel 010-2613606

Neem contact op

Meer informatie?


Wilt u meer weten? Neem contact op met Sjaak voor advies of om een afspraak te maken.
Bel 010-2613606

Neem contact op

Daag jij ons uit?


Vul hieronder uw gegevens in en wij beantwoorden direct uw vraag of bellen u binnen 1 werkdag op. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Gewoon zoals het hoort.