Om onze diensten aan onze opdrachtgevers en bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noordzakelijk dat Goody Ads in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt.

Goody Ads respecteert de privacy van opdrachtgevers en bezoekers en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten er zijn met betrekking tot de persoonsgegevens.

In deze privacy statement worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

– Welke persoonsgegevens verwerkt Goody Ads
– Met welk doel en op welke grondslag Goody Ads persoonsgegevens verwerkt
– Hoe lang Goody Ads persoonsgegevens bewaart
– Met welke derden persoonsgegevens worden gedeeld
– Hoe Goody Ads persoonsgegevens beveiligd
– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
– Cookies of vergelijkbare technieken die Goody Ads gebruikt
– Vragen en/of opmerkingen

Welke persoonsgegevens verwerkt Goody Ads?

Goody Ads verwerkt persoonsgegevens:

 • indien je gebruikt maakt van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens. Organisatienaam, naam contactpersoon (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 • wanneer je de Goody Ads website bezoekt. Het gaat dan om bezoekgegevens. Deze gegevens hangen samen met jouw surfgedrag op onze website.
 • wanneer je actief contact met ons opneemt. Dit kan via de e-mail, telefoon of een contactformulier op onze website. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van het contact. Dit kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam of bedrijfsnaam.
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

Met welk doel en op welke grondslag Goody Ads persoonsgegevens verwerkt

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwering is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens, zwaarder wegen dan de belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Goody Ads verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiele) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening
 • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers
 • het organiseren van bijeenkomsten
 • het verstrekken van door u gevraagde informatie
 • het aanbieden van diensten van Goody Ads of partijen waarmee Goody Ads samenwerkt

Archief doeleinden:

 • het factureren van onze diensten en het afhandelen van jouw betaling
 • communicatie doeleinden om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers en partners over wijzigingen van onze diensten
 • het analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang Goody Ads persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Goody Ads bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Met welke derden persoonsgegevens worden gedeeld

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goody Ads blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Goody Ads verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Hoe Goody Ads persoonsgegevens beveiligd

Goody Ads neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Om bescherming van jouw gegevens te waarborgen neemt Goody Ads passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@goodyads.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Bij Goody Ads kun je een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goodyads.nl. Voor deze aanvraag vragen wij altijd een kopie van je indentiteitsbewijs mee te sturen. De reden hiervoor is om er zeker van te zijn dat de aanvraag door jouw is uitgevoerd. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en het BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken reageren wij op je verzoek.

Cookies of vergelijkbare technieken die Goody Ads gebruikt

Voor het analyseren van onze website maakt Goody Ads gebruikt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. Goody Ads gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om deze website goed te optimaliseren. Ook worden er cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor het plaatsen van cookies kan door in je internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie kan via deze instelling van je browser verwijdert worden. Ook worden op deze website cookies geplaatst van derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/ of social media bedrijven.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen en/ of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@goodyads.nl. In alle informatie die wij sturen (niet zijnde serviceberichten) kun je vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over ons privacy statement, kun je contact opnemen met info@goodyads.nl. Binnen Goody Ads is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).